Regulamin

Regulamin wyboru najlepszego sportowca
Zespołu Szkół w Świniarsku
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki1.    Tytuł „Sportsmenki szkoły” i „Sportowca szkoły” jest najwyższym wyróżnieniem dla ucznia za wybitne osiągnięcia sportowe.
2.    Tytuł przyznaje się uczniowi szkoły podstawowej oraz gimnazjum w kategorii dziewcząt i chłopców.

Cele konkursu:

 • popularyzacja sportu w szkole i w środowisku,
 • zachęcanie uczniów do systematycznej pracy i chęci osiągania coraz lepszych wyników sportowych,
 • stwarzanie warunków do rywalizacji sportowej wszystkim uczniom, nie tylko tym uzdolnionym ruchowo,
 • eksponowanie osiągnięć uczniów poprzez systematyczne ogłaszanie wyników w gablocie szkolnej i stronie internetowej,
 • wyłonienie i nagrodzenie najlepszych uczniów – sportowców szkoły.


Zasady konkursu:

 • w konkursie biorą udział uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I –III gimnazjum,
 • suma punktów uzyskanych przez ucznia w ciągu danego roku szkolnego stanowi o miejscu klasyfikacji,
 • najlepszego sportowca szkoły, w kategorii dziewcząt i chłopców wybiera zarząd UKS wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego,
 • laureaci otrzymują dyplomy i nagrody, ich nazwiska z krótką charakterystyką i zdjęciem są wpisane do kroniki UKS „Delfin” i wywieszone w galerii mistrzów sportu szkolnego.
 • podsumowanie konkursu następuje podczas Dnia Sportu.

 

Kandydaci do tytułu muszą spełniać następujące warunki:

 • uzyskać bardzo dobrą lub celującą ocenę z wychowania fizycznego,
 • uzyskać co najmniej dobrą ocenę z zachowania,
 • uzyskać co najmniej 3,0 średnią z ocen ze wszystkich przedmiotów.


W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez kilku kandydatów istnieje możliwość przyznania dwóm kandydatom tytułu „Sportsmenki szkoły” i „Sportowca szkoły”.
         
Najlepszym sportowcem może zostać każdy uczeń, który:

 • Bierze udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych,
 • Reprezentuje szkołę w mistrzostwach i uzyskuje bardzo dobre wyniki w wybranych dyscyplinach sportowych,
 • Bierze udział w treningach sekcji UKS, klubach sportowych lub innej aktywności sportowo – rekreacyjnej pozalekcyjnej i pozaszkolnej,
 • Pracuje na rzecz sportu  lub UKS „Delfin”,
 • Jest wzorem sportowca.

ZASADY PUNKTACJI

 • Za reprezentowanie klasy w zawodach szkolnych – 3 punkty,
 • Za reprezentowanie szkoły w mistrzostwach:

         gminy – 8 punktów,
         powiatu – 10 punktów,
        województwa – 15 punktów.

 • Dodatkowo za 3 najwyższe lokaty zajęte indywidualnie w reprezentacji szkoły, podczas zawodów wszystkich szczebli:

         za I miejsce – 5 punktów,
         za II miejsce – 3 punkty,
         za III miejsce – 2 punkty.

 • praca społeczna na rzecz sportu – 1 punkt za 1 godzinę lekcyjną.

 

 • uprawianie sportu w organizacjach:

             SKS – 10 pkt.
             klubach sportowych – 10 pkt.