Harmonogram klasyfikacji

 

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie

 

W związku z faktem przedłużenia zajęć nauki zdalnej do 22 grudnia 2020 r. oraz zmianą terminu ferii zimowych przedstawiam Państwu harmonogram klasyfikacji w Szkole Podstawowej w Świniarsku.

Szanowni Rodzice, proszę, aby zapoznać się i mieć na uwadze podejście Państwa dzieci do zaangażowania i udziału w lekcjach prowadzonych zdalnie. Przypominam, iż obowiązku włączania kamery nie wprowadziliśmy, ale obowiązkowo każdy uczeń ma mieć mikrofon, który działa (często uczniowie udają, że mają zepsuty mikrofon). Proszę na to zwrócić uwagę, gdyż notoryczny brak kontaktu głosowego z uczniem będzie odbierany jako nieprzygotowanie do zajęć, będzie uważany za nieobecność podczas lekcji, za brak współpracy z nauczycielem. W przypadku wystawiania ocen może być to brane pod uwagę.

Szanowni Państwo proszę mieć świadomość, iż wprowadzenie 30 min. lekcji przed monitorem powinno być traktowane przez Państwa dzieci, jako zrozumienie trudności uczestnictwa w zajęciach. Czas poświęcony przez uczniów jest niejednokrotnie kilku minutowy, co powoduje brak możliwości efektywnego „zdobycia” wiedzy. Ocenianie Państwa dzieci jest i będzie na podstawie zarówno wiedzy (testy, prace pisane, zadania domowe), ale i na podstawie wypowiedzi ustnych, aktywnego uczestnictwa w zajęciach on-line. W związku z powyższym proszę porozmawiać z dziećmi i przy współpracy z nauczycielami stworzyć im warunki pozwalające aktywne uczestnictwo w zajęciach zgodnie z obowiązującym podziałem godzin w naszej szkole.

 

HARMONOGRAM    KLASYFIKACJI  UCZNIÓW   ZA   I OKRES

roku szkolnego 2020/2021

  1. Do dnia 11.12.2020 r. (piątek) nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym (w odpowiednią rubrykę) przewidywaną śródroczną ocenę niedostateczną lub nieklasyfikowanie z zajęć edukacyjnych, a wychowawca naganną ocenę zachowania.

 

  1. W dniach 14 – 16. 12.2020 r.  (poniedziałek – środa) ) odbędzie się obowiązkowe zebranie z Rodzicami online, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Dyrekcję szkoły.

 

  1. Do dnia 17.12.20120 r. (wtorek) o w/w ocenach nauczyciel/wychowawca informuje ucznia i rodziców przez dziennik elektroniczny.

 

  1. Ocena śródroczna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną klasyfikacyjną i elementem okresowego monitorowania rozwoju ucznia, ma głównie charakter informacyjny i nie podlega odwołaniu, ani poprawie.

 

  1. Do dnia 25.01.2021 r. (poniedziałek) należy wpisać śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych (nauczyciele) oraz śródroczną klasyfikacyjną zachowania (wychowawca na podstawie uzupełnionej karty).

 

  1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

 

  1. W dniu  27.01.2021 r. (środa) odbędzie się klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

  1. O zatwierdzonych wynikach klasyfikacji śródrocznej nauczyciele informują uczniów, a wychowawca klasy rodziców w terminie do 29.01.2021 r. (piątek) – przez dziennik elektroniczny.

 

  Z poważaniem

mgr Paweł Łabuda

           Dyr. SP w Świniarsku