Usprawiedliwienia

REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA
NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW


 I. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

 1. Usprawiedliwiania nieobecności uczniów dokonuje wyłącznie wychowawca klasy.
 2. Stosuje się następujące oznaczenia przy usprawiedliwianiu nieobecności ucznia:
     + - nieobecność usprawiedliwiona przez rodziców
      Z - uczeń zwolniony przez rodziców
      W - uczeń uczestniczący w wycieczce, a jego nazwisko umieszczono w karcie wycieczki
      K - uczeń reprezentuje szkołę biorąc udział w konkursach, zawodach, występach artystycznych itd.

  Oznaczenie wpisuje się w dzienniku, na stronie obecności ucznia w danym dniu.


   
 3. W przypadku dłuższych nieobecności ( choroba, sanatorium) dopuszczalny jest zapis słowny. W przypadku potwierdzonych wagarów wychowawca fakt ten odnotowuje w zeszycie uwag, a nieobecność w dzienniku zaznaczona jest kolorem czerwonym.
 4. Wychowawca we frekwencji nie uwzględnia nieobecności ucznia w celu reprezentowania szkoły na zawodach, konkursach, występach artystycznych itd.
 5. Nauczyciel prowadzący lekcje ma obowiązek sprawdzania nieobecności uczniów i dokonywania stosownych zapisów w dziennikach zajęć lekcyjnych stosując odpowiednie znaki:

       I - uczeń nieobecny
      W - uczeń spóźniony
      K - uczeń reprezentuje szkołę biorąc udział w konkursach, zawodach, występach artystycznych itd.

 6. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy. Wychowawca podejmuje odpowiednie działania.
 7. W przypadku częstych spóźnień ucznia na zajęcia - powyżej 10 w ciągu miesiąca wychowawca powiadamia rodziców o tym fakcie.
 8. Wychowawca na bieżąco podlicza frekwencję i do 10 każdego miesiąca wypełnia w dzienniku lekcyjnym tabelę dotyczącą obecności uczniów w przednim miesiącu.
 9. Wychowawca klasy zbiera i przechowuje przez cały okres roku szkolnego dokumenty, które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia uczniów ( usprawiedliwienia rodziców, zwolnienia lekarskie, itd.)
 10. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności zwolnienia /usprawiedliwienia wychowawca ma obowiązek ustalić, czy dane zwolnienie/usprawiedliwienie jest autentyczne. Celem wyjaśnienia tej sytuacji może wezwać rodziców do szkoły.


  II. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.


 1. Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych przez rodzica traktowane jest jako nieobecność usprawiedliwiona.
 2. wolnienie ucznia z danej lekcji może nastąpić na wniosek rodziców.
 3. Zwolnienie dokonywane przez rodziców winno mieć formę pisemną. W przypadku kontaktu telefonicznego lub osobistego należy żądać pisemnego potwierdzenia decyzji rodziców.
 4. Zwolnienie uczeń przekazuje wychowawcy. W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń zwalnia się u nauczyciela go uczącego. Wtedy ma wpisaną nieobecność, którą na podstawie zwolnienia, w późniejszym terminie usprawiedliwia wychowawca.
 5. Zwolnienie, o którym mowa w punkcie 4. nauczyciel jest zobowiązany przekazać wychowawcy w najbliższym terminie.
 6. Nauczyciel zwalniający ucznia w celu reprezentowania szkoły, jest zobowiązany do pozostawienia w dzienniku zajęć lekcyjnych danej klasy pisemnego wykazu uczniów zwalnianych z określonej ilości godzin.
 7. Zwolnienie ucznia w przypadku określonym w punkcie 6 wymaga akceptacji dyrektora.
 8. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek przebywać w miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia. Jeżeli wychowanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją rodzic może złożyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na pobyt dziecka w czasie tych lekcji w domu.

  III. ZASADY EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

 1. Rodzice mają obowiązek pisemnego lub osobistego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole w terminie 7 dni od zakończenia nieobecności.

 2. O przewidywanej dłuższej niż l tydzień nieobecności dziecka ( np. pobyt w sanatorium, szpitalu, przewlekła choroba) rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę pisemnie, telefonicznie lub poprzez osobisty kontakt wcześniej.
 3. W przypadku dłuższych nieobecności, zwłaszcza nieusprawiedliwionych, trwających co najmniej l tydzień lub 30 godzin w miesiącu, a także w przypadku ewidentnych wagarów wychowawca:
 4. Przekazuje dyrektorowi szkoły, pedagogowi szkolnemu informację o takich uczniach;
 5. Powiadamia rodziców telefonicznie a jeśli zajdzie taka potrzeba listownie / za potwierdzeniem odbioru/ o absencji  ucznia i wzywa ich do szkoły celem wyjaśnienia danej sytuacji.
 6. Wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę z uczniem;W obecności dyrektora lub pedagoga szkolnego, przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem, w której informuje ich o ewentualnych konsekwencjach nieobecności dziecka, a także zobowiązuje ich do spowodowania  systematycznego uczęszczania dziecka do szkoły.
 7. Każde działanie podejmowane przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego związane z egzekwowaniem obowiązku szkolnego ucznia wychowawca odnotowuje w dzienniku.
 8. W przypadku braku współpracy rodzica /opiekuna/ z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne itp.) lub współpracy, która nie daje oczekiwanych rezultatów, (gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego), dyrektor szkoły wysyła dwukrotnie listem poleconym upomnienie zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu, oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.
 9. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor placówki kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie.
 10. W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych (rozmowy z uczniem, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem itd.) i pomimo wszczętego postępowania egzekucyjnego, uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny.

Niniejszy Regulamin Usprawiedliwiania Nieobecności Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Świniarsku zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 18 września 2009 r.

 K.K.