Zebranie

 

W dniu 10.06.2019 r. (poniedziałek) odbędzie się 

Dzień Otwarty dla Rodziców

 

 

godz. 17.00 – 17.30 – spotkanie z wychowawcami  klas I – VII SP

 

 

godz. 17.30 – 18.00– dyżur nauczycieli

godz. 17.30 – 18.00 – spotkanie z wychowawcami i nauczycielami klas VIII i III G

 
 

godz. 18.00 – 18.30– dyżur nauczycieli


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zebranie z Rodzicami

W dniu 15 września 2014 r. odbyły się zebrania Rodziców z wychowawcami klas 0-VI i I-III gimnazjum oraz Dyrektorem szkoły. Wychowawcy klas zapoznali Rodziców m. in. z najważniejszymi dokumentami (wymagania edukacyjne na oceny śródroczne i roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych, PZO, zasady usprawiedliwiania nieobecności, kryteria ocen zachowania, warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania), poinformowali o nowej formule sprawdzianu, zapoznali z warunkami i formami dostosowania sprawdzianu/egzaminu do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub o potrzebie kształcenia specjalnego i uczniów chorych lub niesprawnych czasowo, przekazali informacje o harmonogramie przyznanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, poinformowali o zaproponowanych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2014/2015, w kl. II G -  poinformowali o harmonogramie projektu edukacyjnego oraz przekazali informacje ważne dla  poszczególnych klas. Wybrano także Rady Oddziałowe oraz kandydata do Rady Rodziców.

Na zebraniu ogólnym z Rodzicami Dyrektor poruszył mi. in. sprawy bezpieczeństwa uczniów i odpowiedzialności Rodziców za wychowanie dzieci. Przypomniał także o konieczności kontrolowania „czasu wolnego” swoich dzieci szczególnie tego, który spędzają przed komputerem oraz o zasadach korzystania z telefonów komórkowych na terenie  szkoły. Dyrektor poinformował Rodziców o bogatej bazie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę. Zaprosił Rodziców do współpracy z nauczycielami i Dyrekcją, do zaangażowania się w życie szkoły, podkreślając jak ważne są prawidłowe relacje między wszystkimi podmiotami zajmującymi się kształceniem i wychowaniem uczniów. Przypomniał także o stronie internetowej szkoły, na której można znaleźć wiele interesujących informacji dotyczących życia szkoły oraz wzorów potrzebnych dokumentów.