Ogłoszenia Dyrekcji

  

 

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie

W związku z sytuacją nauki zdalnej Dyrekcja informuję, iż uległy zmianie godziny funkcjonowania świetlicy. Od 16 listopada 2020 r. świetlica w naszej szkole będzie pracować w godzinach od 6:15 do 16:15. 

Z poważaniem
mgr Paweł Łabuda
 

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor informuje o zmianie w organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Świniarsku

 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadzam nową organizację pracy szkoły:

1)  oddziały przedszkolne i klasy I-III szkoły podstawowej – nauka stacjonarna - według planu; 

2)  klasy IV – VIII – nauka zdalna - według planu od 26 października do 8 listopada 2020 r.

3) świetlica czynna według planu.

 

2. Organizacja zajęć w klasach IV - VIII:

1) zajęcia dydaktyczne przebiegają zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zamieszczonym w dzienniku elektronicznym;

2) obecności uczniów zapisuje się zgodnie z wykazem połączeń w ramach zdalnego nauczania, wpisując zd;

3) zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach kółek będą odbywać  się zgodnie z planem;

4) zajęcia dla ucznia trwają 30 minut, a pozostałe 15 minut będzie można wykorzystać na indywidualne kontakty, wykonanie ćwiczeń edukacyjnych, itp..;

5) lekcje nie będą wpisywane do kalendarza – uczniowie łączą się z nauczycielem wg planu;

6) szczegółowe zasady realizacji zdalnego znajdują się w Regulaminie organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku.

 

3.  Obowiązki ucznia:

1) podczas zajęć on-line uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach zgodnie  z obowiązującym planem lekcji. Brak włączenia się ucznia do zajęć, traktowane jest jako nieobecność i zostanie odnotowane w e-dzienniku;

2) podczas takiej formy zajęć uczeń powinien posiadać podręcznik i inne materiały wskazane przez nauczyciela;

3) nauczyciel zadaje zadanie z podręcznika oraz w zeszycie ćwiczeń i nie ma obowiązku przesyłać materiałów. Uczeń wykonuje zadanie w podobny sposób jak w szkole podczas nauki stacjonarnej;

4) w przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości włączenia się do udziału w zajęciach w ustalony przez nauczyciela sposób;

5) nieusprawiedliwiona nieobecność ma wpływ na frekwencję, a w dalszej kolejności na ocenę z zachowania.

 

4. Zasady prowadzenia lekcji on-line:

1) lekcję on-line zawsze rozpoczyna nauczyciel, uczniowie do niej dołączają;

2) lekcja może trwać 30 min.;

3) przed rozpoczęciem lekcji każdy uczeń w tzw. trybie oczekiwania na nauczyciela powinien mieć 

            wyłączoną kamerę oraz mikrofon;

4) podczas zajęć uczeń powinien mieć włączoną kamerę oraz na polecenie nauczyciela mikrofon,;

5) przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu zajęć uczniowie nie mogą prowadzić rozmów między sobą w formie czatu;

6) lekcje rozpoczynają się punktualnie;

7) w czasie lekcji obowiązują zasady wzajemnego szacunku:

            - uczniowie w ciszy i skupieniu słuchają osoby mówiącej,

            - kulturalnie zwracają się do nauczyciela i kolegów/koleżanek,

            - są wobec siebie uprzejmi i życzliwi;

8) w czasie dyskusji należy słuchać uważnie innych i wypowiadać się, gdy przyjdzie
na daną osobę kolej;

9) jeśli uczeń chce coś powiedzieć, powinien to sygnalizować w sposób ustalony
z nauczycielem;

10) uczeń może opuścić zajęcia tylko za zgodą nauczyciela,

11) podczas zajęć uczeń nie może spożywać posiłków,

12) należy się stosować do zasad ustalonych w danej grupie – klasie,

13) stosowanie się do zasad podczas lekcji on-line podlega ocenie i ma wpływ na ocenę śródroczną/roczną/końcową z zachowania,

14) podczas lekcji on-line obowiązują zasady zachowania zgodne z zapisami Statutu Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku.

 

5. Obowiązki rodziców:

1) rodzice dziecka powinni zapewnić odpowiednie warunki do realizacji nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość;

 1. uczniowie powinni mieć dostęp do sieci Internet oraz urządzeń umożliwiających połączenie z nim, wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym. Sprzęt elektroniczny powinien być wyposażony w mikrofon  i kamerkę;
 2. w razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice/ powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy;
 3. szkoła we współpracy z organem prowadzącym w miarę możliwości może użyczyć potrzebnych środków do nauki zdalnej;
 4. w przypadku braku takich możliwości szkoła we współpracy z rodzicami ustala sposób realizacji kształcenia na odległość
 5. w przypadku problemów technicznych szkoła postara się zdalnie wesprzeć w ich rozwiązaniu.
 6. Organizacja etapów szkolnych Małopolskich Konkursów Przedmiotowych i Tematycznych:

- zgodnie z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty etapy szkolne konkursów przedmiotowych i tematycznych zaplanowane od 26 października do 19 listopada 2020 r. nie odbędą się. O nowych terminach w/w konkursów uczniowie zostaną poinformowani.

Z poważaniem
mgr Paweł Łabuda

 
 

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice

w związku z sytuacją jaka panuje w kraju, pojawiających się stref obostrzeń, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników szkoły,  Dyrekcja Szkoły informuje, iż zostają zawieszone Dni otwarte w pierwszy poniedziałek miesiąca. Wszelkie informacje, zapytania, uwagi, sugestie proszę kierować do wychowawców poprzez dziennik elektroniczny, bądź telefonicznie. W sytuacjach pilnych, ważnych i wymagających kontaktu bezpośredniego zarówno dyrekcja, jak i pracownicy szkoły są do dyspozycji Państwa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

W rozumieniu powagi sytuacji wyrażamy słowa wdzięczności za właściwe i odpowiedzialne podejście do funkcjonowanie szkoły.

Nadmieniam, iż dla rodziców odbierających dzieci ze świetlicy zostało utworzone wejście od strony parkingu przy „domku gospodarczym” szkoły.

 

Z poważaniem
mgr Paweł Łabuda
Dyr. SP w Świniarsku

 


Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarsku
z dnia 20 maja  2020r.

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej

im bł. ks. J. Popiełuszki w Świniarsku w okresie pandemii COVID-19

 

Procedura bezpieczenstwa - oddzial przedszkolny <<<pobierz>>>
Procedura bezpieczenstwa - edukacja wczesnoszkolna <<<pobierz>>>
Procedura bezpieczenstwa - zajecia rewalidacyjne <<<pobierz>>>
Procedura bezpieczenstwa - Biblioteka <<<pobierz>>>

 

 1. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY:

 

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w szkole do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu do szkoły oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika wyposażone w zestaw ochronny. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.
 5. Zapewnia codzienną dezynfekcję sprzętu i przyborów wykorzystywanych w czasie zajęć.
 6. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie dezynfekować.

 

 1. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 

 1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:
 • Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk –myje środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 • Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, dyżurki, innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.
 • Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 • Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

 

 1. Obowiązki nauczycieli:
 • Nauczyciel pracuje wg  ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.
 • Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w placówce ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
 • Zachowuje dystans społeczny, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący co najmniej 2 metry.
 • Pilnuje, aby minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie była mniejsza niż 4 m2 na osobę (uczniów i nauczycieli).
 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły.

 

 1. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 

 1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. J. Popiełuszki w Świniarsku dostępnymi na stronie szkoły.
 2. Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach  opiekuńczo- wychowawczych w terminie podanym przez dyrektora szkoły (telefonicznie – 18 443 04 65, lub mailowo – przez dziennik elektroniczny).
 3. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 4. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przy drzwiach wejściowych – nie wchodzi na teren szkoły. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
 5. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub nauczycieli.
 6. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

 1. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 

 1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, maskę i rękawiczki zostaje odprowadzone do izolatorium.
 2. Pracownik pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.
 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
 4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 112.
 6. Po otrzymaniu od dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły w ciągu 90 minut.
 7. Wstrzymuje się przyjmowanie do szkoły kolejnych grup uczniów.
 8. Z powodu podobieństwa objawów COVID-19 i alergii – np. katar, kaszel – oraz niemożności stwierdzenia z pewnością, iż opisane wyżej objawy nie są skutkiem zakażenia wirusem, w czasie trwania epidemii nie będą brane pod uwagę zaświadczenia dotyczące występującej u dziecka alergii wystawione przez lekarza pediatrę/rodzinnego.
 9. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia korona wirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):
 • Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.
 • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, maskę i rękawiczki.
 • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.
 • Zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt osoba podejrzana o zakażenie wirusem.
 • We wszystkich czynnościach stosować jak najmniej kontaktu bezpośredniego oraz unikać udziału pozostałych pracowników.
 1. Stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 2. Wyznaczona sala będzie pomieszczeniem (wyposażonym m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

 1. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 

 1. Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 2. Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.
 3. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 4. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie    ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 5. Rekomenduje  się  monitoring   codziennych  prac  porządkowych,  ze      szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.
 8. W toaletach należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 9. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

 1. ZASADY ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE:

 

 1. Oddziały przedszkolne – załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 2. Klasy I –III szkoły podstawowej – załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 3. Zajęcia rewalidacyjne – załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
 4. Konsultacje z uczniami – załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
 5. Biblioteka – załącznik nr 5 do niniejszej procedury.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się pracowników i rodziców/opiekunów prawnych uczniów.
 2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 3. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.
 4. Szkoła zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID19.

 

 

 

  

 

Zarządzenie nr 44/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. bł. ks. J. Popiełuszki w Świniarsku

z dnia 05 maja 2020 r.

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,

 

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Świniarsku w okresie od dnia 6 maja 2020r. do dnia 19 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Świniarsku są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły http://zsswiniarsko.chelmiec.iap.pl/

oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Świniarsku.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do potwierdzenia zapoznania się z w/w zarządzeniem poprzez dziennik elektroniczny (odczytanie wiadomości) do dnia 6 maja 2020 r.

mgr Paweł Łabuda

                                                                                           

 

Informacja dla rodziców

Forma kontaktu nauczyciela z rodzicem, uczniem.

W związku z sytuacją wprowadzenia stanu epidemii w kraju, a także rozporządzeniem ministra MEN z dn. 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pragnę poinformować Państwa o formach kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami. Obowiązująca forma rozpoczyna się z dniem 25 marca 2020r.

Główną formą kontaktu z Państwem pozostaje Dziennik elektroniczny i droga meilowa.

Oprócz tego mogą Państwo kontaktować się z nauczycielem (oraz nauczyciel z Państwem i uczniem) poprzez telefon, widomości tekstowe, a także inne platformy internetowe, które będą dostępne i o których zostaną Państwo poinformowani.

Pragnę także zaznaczyć, iż zarówno dyrekcja, jak i nauczyciele oraz pedagog szkolny jest do Państwa dyspozycji w ramach nauczania zdalnego.

Organizacja kształcenia na odległość.

Mając na uwadze trudności wynikające z nauczania zdalnego oraz nową sytuację dla Państwa i uczniów, wprowadzam z dniem 25 marca 2020 r. do odwołania zmiany w tygodniowym rozkładzie zajęć dla uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku. Zmiany związane są z ilością realizowanych godzin z poszczególnych przedmiotów w ramach tygodnia pracy. Liczba godzin dydaktycznych w dniu dla Państwa dzieci została zmniejszona. Każdy z nauczycieli zweryfikował dotychczasowy program nauczania i dostosował go do wybranych metod i form kształcenia na odległość.

Nadmieniam także, że wszelkie pojawiające się zmiany związane ze zdalnym nauczaniem będą przekazywane do Państwa poprzez stronę szkoły bądź poprzez wychowawcę klasy.

Sposób monitorowania i sprawdzania wiedzy ucznia.

W myśl rozporządzenia MEN z dn. 20 marca 2020 r. pragnę poinformować Państwa o monitorowaniu i sprawdzaniu wiedzy oraz postępów w nauce Państwa dzieci.

Uczniowie będą otrzymywać podczas nauczania zdalnego oceny za:

-  wykonanie zleconych referatów,

-  wypowiedzi pisemne, testy,

-  notatki, rozwiązane ćwiczenia,

-  za prace przesłane w formie załączników (m.in. zdjęć, prac plastycznych, itp.),

-  karty prac.

Karty pracy, dłuższe formy wypowiedzi, rysunki, wytwory plastyczno – techniczne, itp. uczniowie gromadzą w teczce ucznia. - prace do wglądu po powrocie do szkoły.

Krótkie karty pracy, zadania, prace przesłane w formie załączników (m.in. zdjęć, prac plastycznych, itp.). – przesłane jako zwrotna informacja na maila nauczyciela – będą oceniane na bieżąco.

Tym samym proszę mieć także świadomość, że nauczyciele będą mieć na uwadze aktywność i zaangażowanie Państwa dzieci do pracy, tworzenia referatów (własnymi słowami – bez wklejania z Internetu), wykonywania poleceń, rozwiązywania zadań, ćwiczeń.

Mając na uwadze trudności zarówno dla Państwa, jak i uczniów, ale i nauczycieli proszę o wyrozumiałość i wspólne podejmowanie działań na rzecz efektywności i ważności uczenia się nie tylko dla ocen, ale przede wszystkim dla dobra przyszłości Państwa dziecka, a naszego ucznia.

Z poważaniem

                                                                                            mgr Paweł ŁabudaSzanowni Rodzice, drodzy uczniowie.
W związku z sytuacją związaną z koronowirusem, a tym samym z wprowadzeniem nauczania "zdalnego" informuję, iż od 23 marca 2020 r. nauczyciele naszej szkoły będą realizować podstawę programową zgodnie z rozkładem zajęć, który obowiązuje w naszej szkole. Nauczyciele będą przesyłać materiały związane ze swoimi przedmiotami w godzinach, w których w danym dniu uczniowie mają z tym nauczycielem lekcje. W związku z powyższym prosimy Państwa o zaangażowanie, wyrozumiałość i wsparcie swoich dzieci w realizację zajęć, materiałów dydaktycznych.

Przypominam także w ramach odpowiedzialności za siebie i innych o pozostaniu uczniów w domu. W razie pytań, sugestii proszę o kontakt z wychowawcą klasy poprzez dziennik elektroniczny.

Z poważaniem
mgr Paweł Łabuda
Dyr. SP w Świniarsku

 


 

 

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich
i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych
i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń,
  w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej