Informacje

Informacja dla Rodziców

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Dyrektor informuje o zmianie w organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Świniarsku

 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadzam nową organizację pracy szkoły:

1)  oddziały przedszkolne i klasy I - III szkoły podstawowej nauka stacjonarna - według planu;                          

2)  klasy IV – VIII  od 1 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r. – nauka zdalna - według planu;

3) uczniowie klasy VIII mogą uczestniczyć w konsultacjach z przedmiotów egzaminacyjnych. Spotkania będą się odbywały w małych grupach, przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego. Istnieje możliwość przeprowadzenia tzw. egzaminów próbnych;

4) świetlica czynna według planu;

5) zajęcia odbywają się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego, zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS:

- opiekunowie odprowadzający dzieci zachowują następujące zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

- rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z  aktualnymi przepisami prawa.

- w miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

- należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.   

      Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

- jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

- uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

- uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

2. Organizacja zajęć w klasach IV - VIII:

1) zajęcia dydaktyczne przebiegają zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zamieszczonym  w dzienniku elektronicznym;

2) obecności uczniów zapisuje się zgodnie z wykazem połączeń w ramach zdalnego nauczania, wpisując zd;

3) zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia w ramach kółek będą odbywać  się zgodnie z planem;

4) zajęcia dla ucznia trwają minimum 30 minut, a pozostałe 15 minut będzie można wykorzystać na indywidualne kontakty, wykonanie ćwiczeń edukacyjnych, itp..;

5) szczegółowe zasady realizacji zdalnego znajdują się w Regulaminie organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej    im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku.

 

3.  Obowiązki ucznia:

1) podczas zajęć on-line uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Brak włączenia się ucznia do zajęć, traktowane jest jako nieobecność i zostanie odnotowane w e-dzienniku;

2) podczas takiej formy zajęć uczeń powinien posiadać podręcznik i inne materiały wskazane przez nauczyciela;

3) nauczyciel zadaje zadanie z podręcznika oraz w zeszycie ćwiczeń i nie ma obowiązku przesyłać materiałów. Uczeń wykonuje zadanie w podobny sposób jak w szkole podczas nauki stacjonarnej;

4) w przypadku problemów technicznych lub organizacyjnych uczeń powinien zawiadomić nauczyciela o braku możliwości włączenia się do udziału w zajęciach w ustalony przez nauczyciela sposób;

5) nieusprawiedliwiona nieobecność ma wpływ na frekwencję, a w dalszej kolejności na ocenę z zachowania.

 

4. Zasady prowadzenia lekcji on-line:

1) lekcję on-line zawsze rozpoczyna nauczyciel, uczniowie do niej dołączają;

2) lekcja trwa minimum 30 min.;

3)  przed rozpoczęciem lekcji każdy uczeń w tzw. trybie oczekiwania na nauczyciela powinien mieć wyłączoną kamerę oraz mikrofon;

4) podczas zajęć uczeń powinien mieć włączoną kamerę oraz na polecenie nauczyciela mikrofon;

5) przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu zajęć uczniowie nie mogą prowadzić rozmów między sobą w formie czatu;

6) lekcje rozpoczynają się punktualnie;

7) w czasie lekcji obowiązują zasady wzajemnego szacunku:

            - uczniowie w ciszy i skupieniu słuchają osoby mówiącej,

            - kulturalnie zwracają się do nauczyciela i kolegów/koleżanek,

            - są wobec siebie uprzejmi i życzliwi;

8) w czasie dyskusji należy słuchać uważnie innych i wypowiadać się, gdy przyjdzie
na daną osobę kolej;

9) jeśli uczeń chce coś powiedzieć, powinien to sygnalizować w sposób ustalony
z nauczycielem;

10) uczeń może opuścić zajęcia tylko za zgodą nauczyciela,

11) podczas zajęć uczeń nie może spożywać posiłków,

12) należy się stosować do zasad ustalonych w danej grupie – klasie,

13) stosowanie się do zasad podczas lekcji on-line podlega ocenie i ma wpływ na ocenę roczną zachowania, podczas lekcji on-line obowiązują zasady zachowania zgodne z zapisami Statutu Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku.

 

5. Obowiązki rodziców:

 1. rodzice dziecka powinni zapewnić odpowiednie warunki do realizacji nauki z użyciem metod i technik kształcenia na odległość;
 2. uczniowie powinni mieć dostęp do sieci Internet oraz urządzeń umożliwiających połączenie z nim, wyposażonych w ekran, klawiaturę oraz mysz lub inne urządzenie kierujące wskaźnikiem ekranowym. Sprzęt elektroniczny powinien być wyposażony w mikrofon i kamerkę;
 3. w razie problemów z zapewnieniem właściwych warunków do nauki zdalnej rodzice/ powinni ten fakt niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy;
 4. szkoła we współpracy z organem prowadzącym w miarę możliwości może użyczyć potrzebnych środków do nauki zdalnej;
 5. w przypadku braku takich możliwości szkoła we współpracy z rodzicami ustala sposób realizacji kształcenia na odległość;
 6. w przypadku problemów technicznych szkoła postara się zdalnie wesprzeć w ich rozwiązaniu.
 
 
 

 

  

 

 

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie

Z dniem 9 listopada 2020 r. klasy I – III SP dołączają do klas IV - VIII SP wchodząc w tryb nauczania zdalnego. W związku z powyższym Państwa dzieci zobowiązane są do uczestnictwa w zajęciach zgodnie z podziałem godzin, który obowiązuje od września 2020 r. Bardzo proszę, aby uczniowie punktualnie logowali się na swoje zajęcia i zgodnie z informacjami otrzymanymi od wychowawców i nauczycieli realizowali obowiązek nauki. Zajęcia odbywają się na platformie Microsoft Teams. Wszelkie informacje związane z realizacją obowiązku szkolnego zostały podane na stronie szkoły w ogłoszeniach dyrektora szkoły (do nauki zdalnej w klasach IV – VIII dołączają klasy I – III SP). Informuję także, że bez wiedzy i zgody nauczyciela nie ma możliwości nagrywania zajęć prowadzonych zdalnie. Informuję także, iż dzieci z oddziałów przedszkolnych swoje zajęcia realizują w szkole.

      W kwestii świetlicy szkolnej będzie ona funkcjonować w pewnym ograniczeniu, ale z dostosowaniem godzin, w których dzieci będą mogły oczekiwać na swoje zajęcia.

      Szanowni Państwo w obecnej sytuacji proszę o wyrozumiałość i współpracę  z wychowawcami, nauczycielami mającą na celu troskę o właściwe i w miarę jak najbardziej efektywne kształcenie Państwa dzieci.

Z poważaniem

          mgr Paweł Łabuda

     

 

  

Załącznik nr 1do Zarządzenia nr 21/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świniarsku

z dnia 1 października  2020 r.

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej

im bł. ks. J. Popiełuszki w Świniarsku w okresie pandemii COVID-19

<<<POBIERZ>>>

 

 

 

 

 
 

Wstępne informacje związane z funkcjonowaniem szkoły w Świniarsku
od 1 września 2020 r.

 

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie

w związku z sytuacją epidemiologiczną wprowadzamy w funkcjonowaniu szkoły pewne obostrzenia i ograniczenia. Proszę przyjąć je jako troska o zdrowie Państwa dzieci, ale i o nauczycieli i pracowników szkoły. Na najbliższym spotkaniu z wychowawcami uczniowie otrzymają informację dotyczącą nauki, przychodzenia i zachowania się w szkole. Również poprzez dziennik elektroniczny będą Państwo i uczniowie otrzymywać informację związane z restrykcjami i zasadami przebywania w szkole. Mając na uwadze dynamikę sytuacji będziemy na bieżąco informować i modernizować działania wprowadzane w naszej szkole. Podział godzin zostanie podany uczniom podczas rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2020 r.  

         

PROCEDURY WEJŚCIA DO SZKOŁY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I PRZECIWDZIAŁANIEM  COVID - 19 <<<pobierz>>>

Uczniowie:

- wejście do szkoły wyznaczonymi wejściami, przejście pod wyznaczone sale lekcyjne,

- w czasie przerw chodzenie w maseczkach, przyłbicach,

- w czasie przerw uczniowie nie mogą przemieszczać się między piętrami,

- uczniowie uczą się w jednej wyznaczonej sali lekcyjne i nie przechodzą między salami, jedynie do sali informatycznej i na halę sportową (zgodnie z podziałem godzin),

- przerwy dla uczniów klas I – III SP według decyzji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – nauczyciel pełni dyżur dla swojej klasy,

- w czasie przerw unikamy większych skupisk uczniów,

- uczniowie z problemami zdrowotnymi pozostają w domu,

- do szkoły przychodzimy zgodnie z podziałem godzin na kilka minut (max. 5) przed lekcją,

- w przypadku gdy jest ładna pogoda (nie pada za oknem) uczniowie w szkole nie przebierają obuwia w szatniach,

- w czasie długiej przerwy uczniowie będą mogli w przypadku ładnej pogody wyjść na zewnątrz szkoły,

- w czasie przerw sale lekcyjne będą otwarte tak, by na korytarzu nie tworzyć zbyt dużej liczby uczniów, sale w czasie przerw będą wietrzone i dezynfekowane.

 

Rodzice:

- wejście do szkoły tylko od strony kościoła i za zgodą  pracownika szkoły, nauczyciela,

- informują o ewentualnych problemach zdrowotnych z dzieckiem – kontakt z wychowawcą klasy,

- wszelkie dokumenty nie wymagające kontaktu bezpośredniego przesyłamy mailowo,

- kontakt ze szkołą w dużej mierze poprzez telefon i mailowo,

- rodzic na teren szkoły może zostać wpuszczony tylko gdy ma zasłonięte usta i nos.

                                                                                                                                                 Z poważaniem

mgr Paweł Łabuda

                                                                                                                 Dyrektor Szkoły 

 

 

 

 

 

ZMIANY ORGANIZACYJNE W PRACY SZKOŁY

         Biorąc pod  uwagę obecną sytuację epidemiologiczną wyrażającą się m. in. zawieszeniem zajęć w przedszkolach i szkołach, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świniarsku informuje, iż sekretariat szkoły w dużej mierze wykonuję pracę zdalną, natomiast dyżury pracy sekretariatu odbywają się w środy i w piątki w godzinach od 8 do 11. W pilnych sytuacjach można kontaktować się z sekretariatem pod numerem tel. 533 569 331.

         Informujemy również, że wszelkiego rodzaju dokumenty w wersji tradycyjnej, które chcą Państwo złożyć w szkole można wrzucać do urny znajdującej się przy wejściu do szkoły od strony kościoła od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 11. Dokumenty należy zostawiać w zaklejonej kopercie.

        Zmiany organizacyjne wprowadzone w szkole związane są z ograniczeniem niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem, zachowaniem zasad higieny i stosownego dystansu w kontaktach z innymi osobami.

 

 

                                                                       Z poważaniem

                                                                       mgr Paweł ŁabudaInformacje dla rodziców Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w sprawie organizowania dzieciom warunków do nauki w domu, ich motywowania i wspierania do systematycznego uczenia się oraz ich bezpieczeństwa w sieci.

 

I. Organizowanie dzieciom warunków do nauki w domu.

 1. Organizacja zajęć w domu powinna odbywać się w warunkach sprzyjających skupianiu uwagi przez ucznia oraz jego wielostronnego rozwoju.
 2. Czas, który uczniowie według planu lekcji powinni spędzić w szkole, spędzają w domu
  w pełnej gotowości do nauki i komunikowania się z nauczycielami.
 3. Każdy uczeń powinien mieć zapewnione miejsce do nauki z dostępem do komputera, Internetu.
 4. Uczeń ustala sobie plan pracy na każdy kolejny dzień biorąc pod uwagę zadania, które ma
  do wykonania i terminy ich wykonania.
 5. Rodzice dopilnowują, aby uczniowie systematycznie wykonywali zadania, w wyznaczonych terminach odsyłali je do nauczycieli i utrwalali wyznaczony materiał.
 6. W trakcie pracy przy komputerze uczniowie organizują sobie przerwy na odpoczynek.
 7. Rodzice i uczniowie przynajmniej raz dziennie odbierają informacje zamieszczane przez nauczycieli za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub poczty elektronicznej.
 8. W razie problemów technicznych ze sprzętem lub Internetem na bieżąco informują nauczyciela o niemożliwości wykonania zadania w wyznaczonym terminie.

II. Motywowanie i wspieranie dzieci do systematycznego uczenia się.

 1. Nauczyciele w godzinach swojej pracy, mają obowiązek kontaktować się z uczniami i rodzicami oraz udzielać odpowiedzi i rad na pytania zadawane przez nich w wiadomościach na dzienniku elektronicznym, poczcie elektronicznej lub rozmowach telefonicznych.
 2. W razie problemów ze zrozumieniem zadania przez wiadomość na dzienniku elektronicznym lub drogą mailową proszą nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienia.
 3. Rodzice sprawdzają, czy uczniowie na bieżąco rozwiązują zadania i komunikują się z nauczycielami. Pełnią także rolę wspomagającą ich w pokonywaniu trudności i zdobywaniu wiedzy.
 4. Nauczyciele będą kontrolować przebieg pracy uczniów rozwiązujących zadania online oraz sprawdzać i oceniać prace pisemne przesłane przez uczniów mailowo.
 5. Uczniowie w pierwszej kolejności korzystają ze stron poleconych im przez nauczycieli,
  a w ramach samokształcenia mogą korzystać z innych stron lub platform edukacyjnych zwracając szczególna uwagę, czy strony te nie zawierają treści nieodpowiednich do ich wieku.
 6. Nauczyciele zadają zadania w racjonalnych ilościach i terminach dostosowanych do możliwości uczniów, tak, aby nie zniechęcić ich nadmiarem informacji i treści. W miarę możliwości dzielą materiał na mniejsze partie i sukcesywnie sprawdzając część materiału, przesyłają uczniom kolejną ich część.
 7. Uczniowie za swoja pracę mogą być oceniani, a oceny te będą brane pod uwagę podczas ustalania oceny rocznej z danego przedmiotu.
 8. Uczniowie mogą być oceniani pod względem zachowania, za postawę podczas wykonywania zadań, terminowość ich przesyłania oraz wypełnianie obowiązków ucznia.
 9. Nauczyciele starają się, aby przesłane dla uczniów materiały były jak najbardziej zróżnicowane, tak by zachęcić ich do jak najefektywniejszej samodzielnej nauki.

III. Bezpieczeństwo ucznia w sieci.

 1. Jak najwcześniej zapoznajmy dziecko z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu, co pomoże podopiecznym zrozumieć kwestię niebezpieczeństw czekających w sieci  (cyberprzemoc, niebezpieczne kontakty, szkodliwe treści).
 2. Przydatną jest strona, na której znajdziemy kodeks zachowania w sieci, z którym warto zapoznać dzieci: https://sieciaki.pl/.
 3. Warto uczulić dzieci, aby o każdym nowym kontakcie w sieci informowały rodziców. Młodszym dzieciom dobrze jest ograniczyć możliwość kontaktu z innymi użytkownikami poprzez blokadę funkcji społecznościowych. Oto lista programów i aplikacji wspomagających przeciwdziałanie na zagrożenia w sieci i edukację:
 • Google family link – aplikacja, którą instaluje się zarówno na urządzeniu rodzica jak i dziecka.
  Daje ona możliwość ustalenia i kontrolowania zarówno czasu korzystania z sieci oraz treści i funkcji urządzeń mobilnych z jakich korzysta dziecko.
 • DNS Angel
 • Facebook Blocker
 • InstatntYoutubeBlocker
 • KasperkySafeKids
 1. Pamiętajmy, tylko dziecko od 13 roku życia może posiadać konto na Facebooku!
 2. Ustalmy wspólnie z dziećmi, jak długo i w jakich godzinach może korzystać
  z Internetu. Dzięki temu dziecko będzie miało zapewniony odpowiedni balans między nauką a rozrywką, zrozumie jak wyznaczać priorytety i będzie miało świadomość, że troszczymy się o to, jak spędza ono swój czas.
 3. Należy pomóc dziecku we właściwym dokonywaniu wyborów i zrównoważeniu czasu spędzanego w sieci.
 4. Należy kontrolować urządzenia mobilne, pamiętając o tym, że dziś dostęp do Internetu
  z poziomu telefonu komórkowego staje się normą.