Harmonogram klasyfikacji

HARMONOGRAM      KLASYFIKACJI  UCZNIÓW   ZA   I OKRES

roku szkolnego 2019/2020

             

  1. Do dnia 13.12.2019 r. (piątek) nauczyciel wpisuje w dzienniku przewidywaną śródroczną ocenę niedostateczną lub nieklasyfikowanie z zajęć edukacyjnych, a wychowawca naganną ocenę zachowania.

 

  1. W dniu 16.12.2019 r.  (poniedziałek) odbędzie się obowiązkowe zebranie z Rodzicami.

 

  1. Do dnia 19.12.2019 r. (czwartek) o w/w ocenach nauczyciel/wychowawca informuje ucznia oraz rodzica.

 

  1. Ocena śródroczna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną klasyfikacyjną i elementem okresowego monitorowania rozwoju ucznia, ma głównie charakter informacyjny i nie podlega odwołaniu, ani poprawie.

 

  1. Do dnia 20.01.2020 r. (poniedziałek) należy wpisać śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych (nauczyciele) oraz śródroczną klasyfikacyjną zachowania (wychowawca)

 

  1. W dniu  22.01.2020 r. (środa) odbędzie się klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

  1. W dniu  23.01.2020 r. (czwartek) odbędzie się zebranie z Rodzicami.

 

  1. O zatwierdzonych wynikach klasyfikacji śródrocznej nauczyciele ustnie informują uczniów, a wychowawca klasy rodziców pisemnie w terminie do 24.01.2020 r. (piątek).