Harmonogram klasyfikacji

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI ROCZNEJ UCZNIÓW  

rok szkolny 2021/2022

 

  1. Do dnia 20.05.2022 r. (piątek) nauczyciel wpisuje (w odpowiednią rubrykę w dzienniku elektronicznym) przewidywaną roczną ocenę niedostateczną lub nieklasyfikowanie z zajęć edukacyjnych, a wychowawca naganną ocenę zachowania.
  1. Do dnia 23.05.2022 r. (poniedziałek) o w/w ocenach wychowawca informuje ucznia oraz rodzica przez dziennik elektroniczny (potwierdzenie odczytania wiadomości w dzienniku elektronicznym).
  1. Do dnia 6.06.2022 r. (poniedziałek) należy wpisać w odpowiednią rubrykę w dzienniku elektronicznym przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych (nauczyciele poszczególnych zajęć) oraz roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania (wychowawca – na podstawie uzupełnionej karty).
  1. W dniu 6.06.2022 r. (poniedziałek) odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców
  1. Do dnia 8.06.2022 r. (środa) o w/w ocenach wychowawca informuje ucznia oraz rodzica przez dziennik elektroniczny (potwierdzenie odczytania wiadomości w dzienniku elektronicznym).
  1. Do dnia 15.06.2022 r. (środa) należy wpisać w odpowiednią rubrykę w dzienniku elektronicznym roczne oceny z zajęć edukacyjnych (nauczyciele) i zachowania (wychowawca) w dzienniku elektronicznym.
  1. Do 17.06.2022 r. (piątek) wychowawcy podają statystyki Komisji do spraw klasyfikacji i promocji. W/w komisja przygotowuje stosowne zestawienia na Radę Pedagogiczną.
  1. W dniu  22.06.2022 r. (wtorek) odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.

 

mgr Paweł Łabuda
Podpis Dyrektora szkoły