Harmonogram klasyfikacji

HARMONOGRAM    KLASYFIKACJI  UCZNIÓW   ZA   I OKRES

roku szkolnego 2020/2021

             

  1. Do dnia 11.12.2020 r. (piątek) nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym (w odpowiednią rubrykę) przewidywaną śródroczną ocenę niedostateczną lub nieklasyfikowanie z zajęć edukacyjnych, a wychowawca naganną ocenę zachowania.

 

  1. W dniach 14 – 16. 12.2020 r.  (poniedziałek – środa) ) odbędzie się obowiązkowe zebranie z Rodzicami online, zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Dyrekcję szkoły.

 

  1. Do dnia 17.12.20120 r. (wtorek) o w/w ocenach nauczyciel/wychowawca informuje ucznia i rodziców przez dziennik elektroniczny.

 

  1. Ocena śródroczna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną klasyfikacyjną i elementem okresowego monitorowania rozwoju ucznia, ma głównie charakter informacyjny i nie podlega odwołaniu, ani poprawie.

 

  1. Do dnia 25.01.2021 r. (poniedziałek) należy wpisać śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych (nauczyciele) oraz śródroczną klasyfikacyjną zachowania (wychowawca na podstawie uzupełnionej karty).

 

  1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

 

  1. W dniu  27.01.2021 r. (środa) odbędzie się klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

  1. O zatwierdzonych wynikach klasyfikacji śródrocznej nauczyciele informują uczniów, a wychowawca klasy rodziców w terminie do 29.01.2021 r. (piątek) – przez dziennik elektroniczny.