Harmonogram klasyfikacji

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI UCZNIÓW ZA I OKRES

roku szkolnego 2021/2022

              

1. Do dnia 9.12.2021 r. (czwartek) nauczyciel wpisuje w dzienniku (w odpowiednią rubrykę) przewidywaną śródroczną ocenę niedostateczną lub nieklasyfikowanie z zajęć edukacyjnych, a wychowawca naganną ocenę zachowania.

 

2. Do dnia 14.12.2021 r. (wtorek) o w/w ocenach nauczyciel informuje ucznia, a wychowawca rodzica przez dziennik elektroniczny.

 

3. Ocena śródroczna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną klasyfikacyjną i elementem okresowego monitorowania rozwoju ucznia, ma głównie charakter informacyjny i nie podlega odwołaniu, ani poprawie.

 

4. Do dnia 10.01.2022 r. (poniedziałek) należy wpisać śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych (nauczyciele) oraz śródroczną klasyfikacyjną zachowania (wychowawca na podstawie uzupełnionej karty).

 

5. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

 

6. W dniu  12.01.2022 r. (środa) odbędzie się klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

7. W dniu  13.01.2022 r. (czwartek) odbędzie się zebranie z Rodzicami.

 

8. O zatwierdzonych wynikach klasyfikacji śródrocznej nauczyciele informują uczniów, a wychowawca klasy rodziców w terminie do 14.01.2022 r. (piątek) – przez dziennik elektroniczny.