Harmonogram klasyfikacji

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/2018/2019

Dyrektora Szkoły z dnia 13 listopada 2018 r.

 

HARMONOGRAM      KLASYFIKACJI  UCZNIÓW   ZA   I OKRES

roku szkolnego 2018/2019               

 

1.  Do dnia 7.12.2018 r. (piątek) nauczyciel wpisuje (w odpowiednią rubrykę) przewidywaną śródroczną ocenę niedostateczną lub nieklasyfikowanie z zajęć edukacyjnych, a wychowawca naganną ocenę zachowania.

 

2.    W dniu 10.12.2018 r.  (poniedziałek) odbędzie się obowiązkowe zebranie z Rodzicami.

 

3.   Do dnia 12.12.2018 r. (środa) o w/w ocenach nauczyciel/wychowawca informuje ucznia (potwierdzenie pisemne w dzienniku) oraz rodzica (potwierdzenie pisemne na odpowiednim druku szkolnym lub potwierdzenie nadania listu poleconego).

 

4.  Ocena śródroczna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną klasyfikacyjną i elementem okresowego monitorowania rozwoju ucznia, ma głównie charakter informacyjny i nie podlega odwołaniu, ani poprawie.

 

5.  Do dnia 08.01.2019 r. (wtorek) należy wpisać długopisem śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych (nauczyciele) oraz śródroczną klasyfikacyjną zachowania (wychowawca).

 

6. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

 

7. W dniu  10.01.2019 r. (czwartek) odbędzie się klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

 

8.  W dniu  10.01.2019 r. (czwartek) zebranie z Rodzicami.

 

9.  O zatwierdzonych wynikach klasyfikacji śródrocznej nauczyciele ustnie informują uczniów, a wychowawca klasy rodziców pisemnie w terminie do 11.01.2019 r. (piątek).