Harmonogram klasyfikacji

 

HARMONOGRAM      KLASYFIKACJI  ROCZNEJ

roku szkolnego 2018/2019      

         

  1. Do dnia 10.05.2019 r. (piątek) nauczyciel wpisuje (w odpowiednią rubrykę) przewidywaną roczną ocenę niedostateczną lub nieklasyfikowanie z zajęć edukacyjnych, a wychowawca naganną ocenę zachowania.

 

  1. W dniu 13.05.2019 r.  (poniedziałek) odbędzie się obowiązkowe zebranie z Rodzicami.

 

  1. Do dnia 17.05.2019 r. (piątek) o w/w ocenach nauczyciel/wychowawca informuje ucznia (potwierdzenie pisemne w dzienniku) oraz rodzica (potwierdzenie pisemne na odpowiednim druku szkolnym lub potwierdzenie nadania listu poleconego).

 

  1. Do dnia 7.06.2019 r. (piątek) należy wpisać długopisem w odpowiednią rubrykę przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych (nauczyciele poszczególnych zajęć) oraz roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania (wychowawca – na podstawie uzupełnionej karty).

 

  1. Do dnia 10.06.2019 r. (poniedziałek) o w/w ocenach nauczyciel/wychowawca informuje ucznia (potwierdzenie pisemne w dzienniku) oraz rodzica (potwierdzenie pisemne w dzienniku odbioru kartki rodzica lub ucznia).

 

  1. W dniu 10.06.2019 r. (poniedziałek) odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców.

 

  1. Do dnia 10.06.2019 r. (poniedziałek) należy wpisać długopisem roczne oceny z zajęć edukacyjnych (nauczyciele) i zachowania (wychowawca).

 

  1. Do 12.06.2019 r. (środa) wychowawcy podają statystyki Komisji do spraw klasyfikacji i promocji. W/w komisja przygotowuje stosowne zestawienia na Radę Pedagogiczną.

 

  1. W dniu  17.06.2019 r. (poniedziałek) odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.