Nagrody Wójta Gminy Chełmiec


Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świniarsku informuję, iż do dnia 21 maja 2021 r. (piątek) można składać wnioski o przyznanie uczniowi Nagrody Wójta Gminy Chełmiec. Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00.

Rodzice zainteresowani złożeniem wniosków o przyznanie Nagrody Wójta po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz po wypełnieniu wniosków powinni skontaktować się z wychowawcą klasy, w celu poinformowania go o wypełnianym wniosku i uzupełnienia przez niego danych.

Wniosek musi być wypełniony przez rodzica oraz przez wychowawcę, a następnie złożony w sekretariacie szkoły w celu podpisania przez Dyrektora szkoły.

Wnioski złożone po 21 maja 2021 r. rodzic będzie musiał dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Chełmiec najpóźniej do 31 maja 2021 r. Przypominamy, że każdy złożony wniosek do gminy musi być opieczętowany i podpisany przez Dyrektora szkoły.

Zasady udzielania nagród
§ 10. O Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec może ubiegać się uczeń, który:

a) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy - zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim,
b) wyróżnił się poprzez zajęcie I-III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub I - VI na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe.

* WNIOSEK O NAGRODĘ WÓJTA <<<pobierz>>>

* KLAUZULA INFORMACYJNA <<<pobierz>>>

* REGULAMIN <<<pobierz>>>