Szkolny Punkt Informacji i Kariery

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM  DORADZTWA ZAWODOWEGO

 Ścieżka edukacyjna dla absolwentów szkoły podstawowej

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od: 1 września 2019 r.

 

 

PRZYDATNE LINKI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Kilka słów o szkolnictwie

Filmy o zawodach...

Drogi zawodowe...

Wybór szkoły i zawodu...

Mapa karier...

Wyszukiwarki zawodów

wyszukiwarka zawodów http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/

katalog zawodów - wybieram zawód http://www.wybieramzawod.pl/testy-i-materialy

karty zawodów http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

opis grup zawodowych http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

 

Oferta edukacyjna sądeckich szkół ponadpodstawowych na rok 2019/2020  <<<pobierz>>>

 

 

SZKOLNY PUNKT INFORMACJI I KARIERY

Od września 2017r. w Szkole Podstawowej w Świniarsku został uruchomiony Szkolny Punkt Informacji i Kariery.

 

 

HARMONOGRAM SZKOLNEGO PUNKTU INFORMACJI I KARIERY

załącznik nr 1

 

***

Województwo Małopolskie w latach 2016-2021 realizuje projekt pozakonkursowy „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Projekt wdrażany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – 10. Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.  Jednym z parterów projektu jest Gmina Chełmiec – realizująca zadanie w wyznaczonych placówkach, między innymi w Szkole Podstawowej w Świniarsku.

Celem projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowe między innymi poprzez tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) w szkołach podstawowych.

 

Funkcjonowanie SPInKI

Główne cele funkcjonowania Szkolnego Punktu Informacji i Kariery:

•Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami i możliwościami.

•Kształtowanie wśród uczniów postawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy (aktywizacja zawodowa).

•Rozbudzanie aspiracji zawodowych wśród uczniów i motywowanie ich do działania.

•Kształtowanie umiejętności wśród uczniów analizowania swoich cech osobowości w aspekcie wyboru zawodu.

•Dostarczanie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy, o systemie szkolnictwa.

•Kształtowanie wśród uczniów umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, zaangażowania.

•Kształtowanie wśród uczniów  szacunku do pracy.

• Kształtowanie wśród uczniów umiejętności podejmowania decyzji.

• Przygotowanie uczniów do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej, rozwój umiejętności rozpoznawania własnych zasobów osobistych i ich wykorzystywania w kształtowaniu swojej drogi zawodowej.

• Kształcenie wśród uczniów nawyków nieustannego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu.

• Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości na wiedzę i prezentowania swojej osobowości.

• Kreowanie wśród uczniów postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

·       Pogłębianie i uporządkowanie wiedzy uczniów na temat struktury i funkcjonowania szkół średnich.

·       Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, na temat rynku pracy.

·       Zapoznanie z podstawami prawa pracy, poznanie zasad i trendów rządzących rynkiem pracy.

•Przekazywanie uczniom informacji dotyczących budowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.

•Promocja oferty edukacyjnej formalnej i nieformalnej przygotowującej do wykonywania określonych zawodów.

•Upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców wiedzy o deficytowych, mało znanych oraz nowych zawodach.  

SPInKi działają w oparciu o program przygotowany przez Partnera koncepcyjno-merytorycznego projektu  - Centrum Psychologii i Pedagogiki Politechniki Krakowskiej (CPiP), specjalizujące się m.in. w realizacji studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego

CPiP zapewnia także materiały dydaktyczne na zajęcia warsztatowe oraz model Indywidualnego Planu Działania.

Doradcy prowadzący SPiNkę zobowiązani są realizować zajęcia w oparciu  o przekazany im program i materiały, z możliwością poszerzenia o własne propozycje.

Warsztaty dla uczniów będą prowadzone dla klas II-III i będą dotyczyć następujących treści merytorycznych:

 Moduł 1 Samopoznanie

 Moduł 2 Zawodoznawstwo

 Moduł 3 Rynek edukacji i pracy

 Moduł 4 Planowanie

W ramach godzin zajęć warsztatowych doradca/nauczyciel może proponować uczniom różnego rodzaju aktywności np.

 Wycieczki do zakładów pracy

 Udział w Targach Edukacyjnych

 Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

 Debaty tematyczne

 Gry, konkursy, zabawy, quizy

 Włączanie uczniów do działań związanych z tworzeniem bazy informacyjnej Szkolnego Punktu

Poradnictwo indywidualne 

 Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom; 

 Praca nad przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania dla uczniów;

 Kierowanie uczniów w szczególnych przypadkach do specjalistów. 

 Współpraca z rodzicami 

• Prezentacja założeń pracy informacyjno – doradczej szkoły na rzecz uczniów i działań projektowych; 

• Uświadomienie rodzicom ich wpływu na decyzje edukacyjno-zawodowe ich dzieci;

• Możliwość włączenie rodziców w prace Szkolnego Punktu np. poprzez zaproszenie na warsztaty i prezentacje zawodów, które wykonują;

• Przedstawienie aktualnej oferty edukacyjnej szkolnictwa;

• Konsultacje z rodzicami uczniów, którzy mają różnego rodzaju problemy. 

Do zadań doradcy zawodowego należy również:

• wskazywanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji

na temat ofert szkół;

• współpraca z Gronem Pedagogicznym (pedagogiem, wychowawcami, nauczycielami) w zakresie wspierania uczniów w wyborach dotyczących dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.