Usprawiedliwienia

REGULAMIN USPRAWIEDLIWIANIA
NIEOBECNOŚCI UCZNIÓWI. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIÓW

 1. Usprawiedliwiania nieobecności uczniów dokonuje wyłącznie wychowawca klasy.
 2. Stosuje się następujące oznaczenia przy usprawiedliwianiu nieobecności ucznia:
 • u - nieobecność usprawiedliwiona przez rodziców lub uczeń zwolniony przez rodziców,
 • k - uczeń reprezentuje szkołę biorąc udział w konkursach, występach artystycznych itd.,
 • zaw - uczeń reprezentuje szkołę biorąc udział w zawosach,
 • pre - udział ucznia w prelekcji.
 1. W przypadku dłuższych nieobecności:
 •  r - uczeń realizuje obowiązek szkolny w szpital lub sanatorium.
 • w przypadku potwierdzonych wagarów wychowawca fakt ten odnotowuje w uwagch, a nieobecność w dzienniku zaznaczona -.
 1. Nauczyciel prowadzący lekcje ma obowiązek sprawdzania nieobecności uczniów i dokonywania stosownych zapisów w dziennikach zajęć lekcyjnych stosując odpowiednie znaki:
 • - uczeń nieobecny,
 • s - uczeń spóźniony,
 • k - uczeń reprezentuje szkołę biorąc udział w konkursach, występach artystycznych itd.,
 • zaw - uczeń reprezentuje szkołę biorąc udział w zawosach,
 • pre - udział ucznia w prelekcji,
 • zśk - uczeń realizuje zindywidualizowana ścieżka kształcenia,
 • zd - uczeń realizuje obowiązek szkolny w formie zdalnego nauczania,
 • nd - uczeń realizuje obowiązek szkolny w formie nauczania domowego.
 1. Każdy nauczyciel kontroluje nieobecności uczniów i w przypadku często powtarzającej się absencji ucznia na swoim przedmiocie powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy. Wychowawca podejmuje odpowiednie działania.
 2. W przypadku częstych spóźnień ucznia na zajęcia - powyżej 10 w ciągu miesiąca wychowawca powiadamia rodziców o tym fakcie.
 3. Wychowawca klasy zbiera i przechowuje przez cały okres roku szkolnego dokumenty, które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia uczniów (usprawiedliwienia rodziców, zwolnienia lekarskie, itd.)
 4. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności zwolnienia /usprawiedliwienia wychowawca ma obowiązek ustalić, czy dane zwolnienie/usprawiedliwienie jest autentyczne. Celem wyjaśnienia tej sytuacji może wezwać rodziców do szkoły.


  II. ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.
 1. Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych przez rodzica traktowane jest jako nieobecność usprawiedliwiona.
 2. Zwolnienie ucznia z danej lekcji może nastąpić na wniosek rodziców.
 3. Zwolnienie dokonywane przez rodziców winno mieć formę pisemną lub korespondencją przez dziennik elektroniczny. W przypadku kontaktu telefonicznego należy poprosić rodziców o przesłanie wiadomości tekstowe (sms).
 4. Zwolnienie uczeń przekazuje wychowawcy. W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń zwalnia się u nauczyciela go uczącego. Wtedy ma wpisaną nieobecność, którą na podstawie zwolnienia, w późniejszym terminie usprawiedliwia wychowawca.
 5. Zwolnienie, o którym mowa w punkcie 4. nauczyciel jest zobowiązany przekazać wychowawcy w najbliższym terminie.
 6. Nauczyciel zwalniający ucznia w celu reprezentowania szkoły, jest zobowiązany do przekazania pisemnego wykazu uczniów zwalnianych z określonej ilości godzin.
 7. Zwolnienie ucznia w przypadku określonym w punkcie 6 wymaga akceptacji dyrektora.
 8. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek przebywać w miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia. Jeżeli wychowanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją rodzic może złożyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na pobyt dziecka w czasie tych lekcji w domu.

  III. ZASADY EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
 1. Rodzice mają obowiązek pisemnego lub osobistego usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole w terminie 7 dni od zakończenia nieobecności. Rodzice mogą usprawiedliwić ucznia za pomocą dziennika elektornicznego w zakładce frekwencja.
 2. O przewidywanej dłuższej niż l tydzień nieobecności dziecka (np. pobyt w sanatorium, szpitalu, przewlekła choroba) rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę pisemnie, telefonicznie lub poprzez osobisty kontakt wcześniej.
 3. W przypadku dłuższych nieobecności, zwłaszcza nieusprawiedliwionych, trwających co najmniej l tydzień lub 30 godzin w miesiącu, a także w przypadku ewidentnych wagarów wychowawca:
 • przekazuje dyrektorowi szkoły, pedagogowi szkolnemu informację o takich uczniach,
 • powiadamia rodziców telefonicznie lub wysyłając informację przez dziennik elektroniczny, a jeśli zajdzie taka potrzeba listownie /za potwierdzeniem odbioru/ o absencji  ucznia i wzywa ich do szkoły celem wyjaśnienia danej sytuacji,
 • wspólnie z pedagogiem szkolnym przeprowadza rozmowę z uczniem,
 • w obecności dyrektora lub pedagoga szkolnego, przeprowadza rozmowę z rodzicami i uczniem, w której informuje ich o ewentualnych konsekwencjach nieobecności dziecka, a także zobowiązuje ich do spowodowania  systematycznego uczęszczania dziecka do szkoły.
 1. Każde działanie podejmowane przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego związane z egzekwowaniem obowiązku szkolnego ucznia wychowawca odnotowuje w dzienniku.
 2. W przypadku braku współpracy rodzica /opiekuna/ z wychowawcą (rodzic nie uczestniczy w zebraniach i konsultacjach, nie wyraża chęci na spotkania indywidualne itp.) lub współpracy, która nie daje oczekiwanych rezultatów, (gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego), dyrektor szkoły wysyła dwukrotnie listem poleconym upomnienie zawierające stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, wezwanie do posyłania dziecka do szkoły z wyznaczeniem terminu, oraz informację, że niespełnienie tego obowiązku jest zagrożone postępowaniem egzekucyjnym.
 3. W sytuacji, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor placówki kieruje wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do organu egzekucyjnego, jakim jest właściwa gmina. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna, która może być nakładana kilkakrotnie.
 4. W przypadku, gdy szkoła wyczerpała wszelkie możliwe środki oddziaływań wychowawczych (rozmowy z uczniem, ostrzeżenia ucznia, spotkania z pedagogiem itd.) i pomimo wszczętego postępowania egzekucyjnego, uczeń nadal nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym może pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny.