Obowiązki i Prawa

Prawa ucznia

 1. Uczeń jako członek społeczności szkolnej korzysta z praw gwarantujących mu pełne poszanowanie godności, rozwijania intelektu i zainteresowań oraz współdecydowania w sprawach organizacji życia szkoły.
 2. Uczeń ma prawo do:
  1. znajomości swoich praw;
  2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami pracy umysłowej;
  3. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
  4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
  5. jawnej i umotywowanej oceny;
  6. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych,
   o ile nie narusza to interesu innych osób i nie jest sprzeczne z obowiązującymi w państwie normami etyczno-moralnymi;
  7. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów zgodnie z możliwościami ucznia;
  8. pomocy w przypadku trudności w nauce;
  9. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;
  11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole.
 1. W sytuacji naruszenia praw, uczeń lub rodzic może zwrócić się z pisemną skargą do:
 1. wychowawcy klasy;
 2. pedagoga szkolnego;
 3. Dyrektora szkoły;
 4. Samorządu Uczniowskiego.
 1. Skarga powinna opisywać, które prawo zostało naruszone i w jakim zakresie.
 2. Każda skarga musi zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia. Organem powołanym do rozpatrywania skarg
  za nieprzestrzeganie praw ucznia jest Rada Pedagogiczna, a w szczególności jej przewodniczący – Dyrektor szkoły, który
  po zapoznaniu się z jej opinią podejmuje odpowiednią decyzję.
 3. W ciągu 7 dni od otrzymania pisemnej decyzji Dyrektora szkoły rodzicom ucznia przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dyrektora do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Obowiązki ucznia

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły, zwłaszcza dotyczących:
 1. przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów;
 2. właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych, pozaszkolnych, uroczystości, wycieczek itd.;
 3. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu szkoły;
 4. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 5. odpowiedzialności za życie oraz zdrowie własne i innych, higienę oraz swój wszechstronny rozwój;
 6. dbania o wspólne dobro, ład i porządek;
 7. punktualnego przychodzenia na zajęcia szkolne;
 8. wystrzegania się nałogów;
 9. dbania o honor i tradycje szkoły;
 10. obowiązku noszenia schludnego skromnego stroju;
 11. obowiązku szanowania i troszczenia się o mienie szkolne.
 1. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły.
 2. Uczeń powracający do szkoły po nieobecności usprawiedliwionej trwającej powyżej 1 tygodnia uzupełnia braki w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły. W przypadku krótszej nieobecności (do 1 tygodnia) uczeń ma obowiązek być przygotowanym do zajęć, mieć uzupełniony zeszyt przedmiotowy w dniu powrotu do szkoły. W szczególnych przypadkach losowych rodzic może usprawiedliwić nieprzygotowanie dziecka do zajęć.
 3. Obowiązkiem ucznia jest posiadanie wszystkich niezbędnych indywidualnych środków dydaktycznych i przyborów szkolnych.
 4. Uczeń ma obowiązek okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły, obowiązkiem ucznia
  jest przestrzeganie zasad poprawnego zachowania się w każdej sytuacji, dbanie o odpowiednie słownictwo, kulturalne zwracanie się do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów.
 5. Uczeń ma obowiązek wypełniać polecenia Dyrektora szkoły, nauczycieli  i wychowawców dotyczące pobytu w szkole, wypełniania obowiązku szkolnego i realizacji zadań szkoły.
 6. Ucznia obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły w czasie pobytu w szkole bez wiedzy nauczyciela.
 7. Codzienny strój ucznia powinien być schludny. Zabronione jest noszenie ubrań zawierających treści faszystowskie, komunistyczne i rasistowskie oraz obrażające uczucie religijne. W sezonie letnim dopuszczalne są spódnice, sukienki, spodenki
  o długości do połowy uda. Zakazane jest noszenie bluzek na cienkich ramiączkach oraz odsłaniających biust i brzuch.
 8. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.
 9. Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:
 1. uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
 2. grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji;
 3. imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy.
 1. Przez strój galowy należy rozumieć:
 1. dla dziewcząt – granatowa/czarna spódnica/spodnie i biała bluzka;
 2. dla chłopców – granatowe/czarne spodnie i biała koszula.
 1. Po wejściu do budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest zmienić obuwie.
 2. Na lekcjach wychowania fizycznego wymagany jest odpowiedni strój i obuwie sportowe.
 3. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki.
 4. Uczeń korzysta w szkole z telefonu komórkowego na warunkach ustalonych w „Regulaminie korzystania z telefonu komórkowego na terenie szkoły”.