Modelowa Szkoła

                  

 

 

 

Od maja br. nasza szkoła uczestniczy w projekcie HUMINE – Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej jako tzw. szkoła modelowa. Przez dwa lata: 2021/2022 i 2022/2023 przeprowadzimy pod okiem ekspertów modernizacyjne zmiany, które dotyczyć będą tak codziennej dydaktyki, jak i organizacji szkoły i jej infrastruktury cyfrowej. Jesteśmy jedną z 22 szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących Małopolski, które realizować będą projekt wspólnie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” https://mwi.pl/.

HUMINE https://humine.pl to projekt, który powstał dzięki decyzjom Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach tzw. Pakietu Edukacyjnego – Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Jest odpowiedzią na potrzeby transformacji cyfrowej związane z pandemią COVID – 19, ale ma też większe ambicje: stworzenia regionalnego modelu modernizacyjnej transformacji szkół i dostosowania ich do wyzwań 3 dekady XXI wieku. W jego trakcie nauczyciele nabywać będą nowe kompetencje metodyczne i cyfrowe oraz realizować mini-projekty z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in.: pracowni robotycznej i Wirtualnej Rzeczywistości. Uczniowie 7 i 8 klas będą mieli okazję współtworzyć atrakcyjne projekty edukacyjne w ramach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także poznania przedsiębiorstw Przemysłu 4.0 i zdobycia nowych kompetencji miękkich, np. pracy w grupie, rozwiązywania problemów, czy krytycznej analizy treści publikowanych w Internecie.

Pierwszymi krokami naszej szkoły w projekcie będą: wprowadzenie skutecznego modelu komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami projektu poprzez ujednolicenie adresów e-mail w obrębie domeny, zakup cyfrowych urządzeń i pomocy dydaktycznych, na który otrzymamy z Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 90 tysięcy złotych oraz udział grona nauczycielskiego w webinariach szkoleniowych. W pierwszej połowie sierpnia dyrektorzy szkół modelowych uczestniczyć będą w edukampie – szkoleniu poświęconemu przygotowaniom do realizacji projektu. Wkrótce rozpoczniemy także pracę nad „szkolnym planem transformacji”, który przyjmiemy we wrześniu br. Będzie on podstawą naszych działań przez najbliższe dwa lata szkolne.

Koordynatorami projektu w naszej szkole będą: mgr Katarzyna Kuciel (dydaktyka i organizacja) oraz mgr Michał Mrzygłód (cyfrowe zaplecze projektu).

 


 

    

   

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Świniarsku

wśród 22 szkół w Województwie Małopolskim w Projekcie Modelowa szkoła.

 

Dzięki staraniom Wójta Gminy Chełmiec oraz Dyrekcji Szkoły w Świniarsku, Szkoła Podstawowa w Świniarsku, dla której organem prowadzącym jest Gmina Chełmiec, jako jedyna w powiecie uzyskała pod względem formalnym i merytorycznym pozytywną opinię złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego - „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”- grant nr 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne  typ A.

Dzięki projektowi szkoła pozyska środki finansowe w wysokości 90 000 zł. i przejdzie prawdziwą transformację cyfrową, a nauka wkroczy na następny poziom technologii informacyjno-komunikacyjnej bazującą na rozwiązaniach cyfrowych, stając się nowoczesną szkołą, odpowiadającą na wyzwania XXI wieku.

Kluczowym warunkiem skutecznego udziału w projekcie było przedstawienie przez szkołę pakietu działań, których realizacja do czerwca 2023 roku zapewni cyfrową modernizację placówki. Oczekiwane zmiany obejmują m.in.: upowszechnienie metod dydaktycznych aktywizujących ucznia, zapewniających warunki do interakcji między nauczycielami a uczniami oraz indywidualizacji nauczania, zapewnienie warunków do „uczenia się przez doświadczenie” poprzez wprowadzanie do codziennej dydaktyki modelu STEAM, wdrożenie procedur i upowszechnienie kultury dbałości o bezpieczeństwo i higienę cyfrową uczniów i pracowników szkoły, dokonanie zmian organizacyjnych w szkole umożliwiających skuteczne przeprowadzenie transformacji cyfrowej.

Istotą procesu modernizacyjnej transformacji cyfrowej szkoły jest dokonanie trwałych, skutecznych zmian w dotychczasowej pracy szkoły i przygotowanie jej kadr do stawienia czoła wyzwaniom edukacyjnym XXI wieku. Dlatego w konkursie promowane były szkoły posiadające potencjał do przeprowadzenia takich zmian: gotowość kierownictwa i nauczycieli do wprowadzenia nowych metod pracy i podnoszenia kompetencji, poparcie dla zmian wyrażone przez organ prowadzący oraz odpowiednią infrastrukturę dostępu do Internetu. W ramach projektu szkoły modelowe uzyskają kompleksowe, bieżące wsparcie realizowane przez ekspertów i trenerów SMWI, a także przez liderów edukacji cyfrowej z całej Polski. Kadrom szkół modelowych zostaną udostępnione online poradniki, tutoriale i inne materiały edukacyjne oraz kursy e-learningowe.