Harmonogram klasyfikacji

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI  UCZNIÓW ZA I OKRES

roku szkolnego 2022/2023

  1. Do dnia 8.12.2022 r. (czwartek) nauczyciele wpisują w dzienniku przewidywaną śródroczną ocenę niedostateczną lub nieklasyfikowanie z zajęć edukacyjnych, a wychowawca naganną ocenę zachowania.
  1. Do dnia 12.12.2022 r. (poniedziałek) o w/w ocenach nauczyciel informuje ucznia, a wychowawca rodzica przez dziennik elektroniczny.
  1. Ocena śródroczna z zajęć edukacyjnych i zachowania jest oceną klasyfikacyjną i elementem okresowego monitorowania rozwoju ucznia, ma głównie charakter informacyjny i nie podlega odwołaniu, ani poprawie.
  1. Do dnia 9.01.2023 r. (poniedziałek) nauczyciele wpisują śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych a wychowawca śródroczną klasyfikacyjną zachowania.
  1. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
  1. W dniu  12.01.2023 r. (czwartek) odbędzie się zebranie z Rodzicami.