Harmonogram klasyfikacji

 

HARMONOGRAM KLASYFIKACJI ROCZNEJ UCZNIÓW

rok szkolny 2022/2023

 

 

  1. Do dnia 19.05.2023 r. (piątek) nauczyciel wpisuje przewidywaną roczną ocenę niedostateczną lub nieklasyfikowanie z zajęć edukacyjnych, a wychowawca naganną ocenę zachowania.
  1. Do dnia 22.05.2023 r. (poniedziałek) o w/w ocenach wychowawca informuje ucznia oraz rodzica przez dziennik elektroniczny.
  1. Do dnia 2.06.2023 r. (piątek) nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wpisują przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca przewidywaną roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania.
  1. W dniu 5.06.2023 r. (poniedziałek) odbędzie się Dzień Otwarty dla Rodziców
  1. Do dnia 7.06.2023 r. (środa) o w/w ocenach wychowawca informuje ucznia oraz rodzica przez dziennik elektroniczny.
  1. Do dnia 14.06.2023 r. (środa) nauczyciele wpisują roczne oceny z zajęć edukacyjnych, a wychowawca roczną ocenę zachowania.
  1. W dniu  20.06.2023 r. (wtorek) odbędzie się klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.