Informacje

 

                                                         

                                                                             

 

 

INFORMACJA SKIEROWANA DO SZKÓŁ Z TERENU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

 

Powiat Nowosądecki w ramach działania Małopolska Akademia Rodzica otrzymał 100 000 zł pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację działań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję poradni psychologiczno-pedagogicznych poprzez przystępniejszy dostęp do fachowca, który obejmuje dzieci i młodzież albo dzieci, młodzież oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 W imieniu Powiatu Nowosądeckiego zadanie realizuje: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu.

W ramach zadania na terenie Powiatu Nowosądeckiego zostaną przeprowadzone działania skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Zaplanowano następujące zadania:

Działania skierowane do uczniów:

 •  prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych  szczególnie gdy ktoś narusza prawa dziecka lub stosuje wobec niego przemoc,
 •  wstępne diagnozowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym,
 • wskazywanie rozwiązań problemów i trudności wychowawczych wraz z wiedzą na temat dostępnych instytucji w których można uzyskać kompleksowe wsparcie.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

 •  pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka, trudności
   w nauce lub  niepowodzenia szkolne,
 • możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, problemów z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);uzyskania informacji o dalszej możliwości specjalistycznego wsparcia w sytuacji kryzysowej rodziny,
 • porady dotyczące ścieżki  edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.

 

 

Nauczyciele mogą uzyskać :

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń
  szkolnych uczniów,
 • analizę opinii, orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej; diagnozę  środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawanie potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka,
 • wsparcia w podejmowaniu działań wychowawczych i rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 •  działania mediacyjne i kryzysowe w szkole,
 • szkolenia Rady Pedagogicznej,
 • uczestnictwa w pracach zespołów ds. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły, wspieranie nauczycieli, wychowawców oraz szkolnych specjalistów w zakresie - rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, a także udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Zapraszamy do kontaktu z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu. Udzielimy wszelkich informacji dotyczących realizowanego projektu.