Szkoła Promująca bezpieczeństwo.

Sprawozdanie z realizacji działań i zadań podjętych przez Zespół Szkół w Świniarsku

 w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.


Zespół Szkół w Świniarsku przystąpił do Projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w 2008 roku. W wyniku podjętych działań 6 października 2009 otrzymaliśmy” Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

 

Obecnie pragniemy przedłużyć ważność w/w Certyfikatu. Do wniosku przesyłamy sprawozdanie z realizacji zaplanowanych działań oraz dodatkowych zadań , które podjęliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat w celu podniesienia poczucia bezpieczeństwa naszych uczniów od klasy pierwszej szkoły podstawowej do gimnazjum.
 
Infrastruktura zewnętrzna i wewnętrzna szkoły:

 -rozbudowano monitoring zewnętrzny i wewnętrzny szkoły /zwiększono ilość kamer obejmujących swoim zasięgiem teren na zewnątrz szkoły oraz zamontowano kamery w miejscach dotąd nie objętych monitoringiem/.

- wymieniono ogrodzenie ,uzupełniono nawierzchnie wokół szkoły,
-wymiana drzwi wejściowych ,
-ustawienie krzeseł na korytarzach szkolnych,
-zamontowanie ławek wokół szkoły,
-zmieniono lokalizację szatni dla klas 1-3 SP
-odmalowano wszystkie sale lekcyjne
-wymieniono piec centralnego ogrzewania na olejowy
-oddano do użytku hale sportową
 
Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły:

 - uregulowano sposób korzystania z telefonów komórkowych(statutowy zakaz korzystania na  lekcjach). Umożliwienie korzystania z telefonu do kontaktów z rodzicami w sekretariacie szkoły,

-przeorganizowano dyżury nauczycieli podczas przerw ,
-systematycznie kontaktowano się z dzielnicowym,
-zgłaszano w Komisariacie Policji potrzeby interwencji oraz dodatkowych patroli w terenie przyległym do obiektu szkolnego , oraz w okolicy ‘’Orlika” ze szczególnym uwzględnieniem okresu wieczornego i nocnego,
-zainstalowana „Skrzynka zaufania „ nie zdała egzaminu ,uczniowie nie korzystali z tej formy przekazu informacji, swoje problemy zgłaszali wychowawcy i pedagogowi szkolnemu.
 

Informowanie i edukowanie uczniów ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

Przeprowadzono szereg działań edukacyjnych i prewencyjnych dla uczniów:
-warsztaty Pomoc koleżeńska-zapobieganie uzależnieniom,
-przystąpiono po raz trzeci do kampanii „No promil-No problem” , przy współpracy z Urzędem Gminy w Chełmcu zorganizowano Marsz Trzeźwości , wręczano kierowcom balony oraz ulotki,
-przeprowadzono konkurs plastyczny dotyczący tematyki No promil-No problem ,
-udział w programie Szkoła Bezpiecznego Internetu,
-zdobycie „Certyfikatu Bezpiecznego Internetu „
-uczniowie przygotowali audycję radiową w szkolnym internetowym radiu „Gramm” na temat kultury osobistej , oraz przeciwko wulgaryzmom,
-przeprowadzono lekcje wychowawcze o tematyce szeroko rozumianym bezpieczeństwem np. ;  
 •   jak radzić sobie ze stresem
 •  asertywność
 •  tolerancja
 •  stop agresji
 •  uczucia
 • grupa rówieśnicza - umiejętność pracy w zespole,
-przeprowadzono ankietę badającą stopień poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią, wyniki omówiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
-informacje o zadaniach i działaniach podejmowanych w ramach realizowanego projektu przekazywano uczniom przez radiowęzeł szkolny, wydawaną co miesiąc gazetkę „Echo szkoły” i stronę internetową. Dużą uwagę zwrócono na działania charytatywne młodzieży:
 • zbiórka pieniędzy w ramach WOŚP
 • „Góra Grosza „
 • zbiórka plastikowych nakrętek
 • akcja „I ty możesz zostać Św. Mikołajem” zbiórka zabawek i przyborów szkolnych dla dzieci z oddziału pediatrii ze szpitala w Nowym Sączu,
 • zbiórka pieniędzy na pomoc rodzinie naszych uczniów, którzy ucierpieli z powodu pożaru domu.
-zwiększono oraz wzbogacono ofertę zajęć pozalekcyjnych,
-angażowano rodziców do organizowania akcji , festynów, uroczystości szkolnych, oraz rozwiązywania problemów wychowawczych ,
- cyklicznie organizowano spotkania uczniów z policją z KMP w Nowym Sączu na temat „Nieletni a prawo”,” Niebezpieczne zachowania i ich skutki „ ,
-uczniowie klas 2 G brali udział w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu,
-z odpowiedzialnością karną nieletnich zostali zapoznani również rodzice naszych uczniów,
 
Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Świniarsku, przy udziale wszystkich podmiotów biorących w nich udział przyniosły oczekiwany rezultat. Potwierdziły to wyniki ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży, rodziców i nauczycieli.