Nagrody Wójta Gminy Chełmiec

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Świniarsku informuję, iż do dnia 25 maja 2023 r. (czwartek) można składać w sekretariacie szkoły wypełniony wniosek o przyznanie uczniowi Nagrody Wójta Gminy Chełmiec. Wypełnione i podpisane wnioski wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 13:00.

Rodzice zainteresowani złożeniem wniosków o przyznanie Nagrody Wójta po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną oraz po wypełnieniu wniosków powinni skontaktować się z wychowawcą klasy, w celu poinformowania go o wypełnianym wniosku i uzupełnienia przez niego danych.

Wniosek musi być wypełniony przez rodzica oraz przez wychowawcę, a następnie złożony w sekretariacie szkoły wraz z podpisaną klauzulą informacyjną w celu podpisania przez Dyrektora szkoły.

Wnioski złożone po 25 maja 2023 r. rodzic będzie musiał dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Chełmiec najpóźniej do 31 maja 2023 r.
 

Przypominamy, że każdy złożony wniosek do gminy musi być opieczętowany i podpisany przez Dyrektora szkoły.

Kryteria ubiegania się o Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec:

§ 10. O Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec może ubiegać się uczeń, który:
a) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy - zdobył tytuł finalisty
lub laureata konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim,
b) wyróżnił się poprzez zajęcie I-III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych
na szczeblu wojewódzkim lub I - VI na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe.

* WNIOSEK O NAGRODĘ WÓJTA <<<pobierz>>>

* KLAUZULA INFORMACYJNA <<<pobierz>>>

* REGULAMIN <<<pobierz>>>